Jibana Chinta writen by Odia poet Madhusudan Rao

“rey Atman nidrA parihari
fedi chintAra lochana
kara kara nirIkshana
nishabdey jIbana shrota
dhAunchi kipari
bhetibAku mrutyu sindhu
karAla laharI.”
-Poet Madhusudan Rao in his Odia poem “jIbana chinta”


No comments.

Leave a Reply