ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି by ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

Spread the love

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି

କବି : ଶ୍ରୀମତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର

ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ପାଅ

ନିତି ଝୁରି ହେଉ ଥିବି,

ତୁ କଥା ହୃଦେ ଭାବି ଭାବି ସତେ

କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି

 

ହୃଦୟେ ରଖିଛି ତୁ ପ୍ରିତି ରା

ଅପାଶୋରା କେତେ କଥା,

ସେ ସବୁ ଭାବି ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସେ

ଓଠେ ହସ ମନେ ବ୍ୟଥା

ଆଇନା କୁ ଦେଖି ଭାବଇ ମୁଁ  ଆଜି

ସତେ କି ପାଗଳି ହେଲି,

ତୁମର ସେ ସେହ୍ନ ରାଗ ରୁଷା ସବୁ

ମନେ ଯା ସାଇତି ଦେଲି

କେମିତି  ଜାଣିବି କୁହ,

ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ,

ଭିମାନ ଦି ରି ଦେଲି କେବେ,

କେମିତି ଯେ ଭୁଲି ଯାଅ

ଲାଗେ କେବେ ତୁମେ

ରାଗି ଲେ ତେ,

ହେଲେ ଲାଗେ ଦେଖି ତୁମୁହଁ ଫୁଲା,

ମାଭିମାନ ରାଗ ଷା ଯେତେ

ପ୍ରେମରେ ଢେଇ ଢେଇ ଘଡିର,

ରି ଯାଏ କେତେ ପିରତିର

ନୁନୁଆ, ମାଞ୍ଜନର

ଉକା ଯେ ମିଳେ

ନୁଲାଗେ ତେ ପ୍ରିତି ଦିନି

ମାନି ଯାବେ ନୁଆ ରାଜା ମୋ

ରୁଛି ମୋ କାଷୁଛି ନାକ,

ରିବିନି ଇମିତି ମାଛୋଥାଟିରେ

ସାଥି ହୋମେ ହିଯିବା ବୁ ଜିବନ ଯା

*****×*****

No comments.

Leave a Reply